Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Zenon
Leasingi
505 207 307

Umowa pożyczki i kredytu w świetle obowiązującego prawa

businesswoman-1682159_1920Pojęcie kredytu i pożyczki w wielu przypadkach są używane zamiennie względem siebie, a jest to błędem. Oba zobowiązania finansowe mają wiele cech wspólnych, ale posiadają także fundamentalne różnice, które wskazuje również polskie prawo. Czym różnią się umowa pożyczki i umowa kredytu?

Podstawa prawna dla kredytu i pożyczki

Warunki zaciągania i spłaty kredytów zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo budowlane, podczas gdy umowa pożyczki jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez art. 720-724 Kodeksu cywilnego, ale jest o niej mowa również w Prawie Bankowym.
Przez umowę kredytu należy rozumieć umowę zawieraną pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą – bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na oznaczony w umowie czas, określoną kwotę środków pieniężnych. Zobowiązaniem wzajemnym kredytobiorcy jest wykorzystanie kwoty kredytu zgodnie z warunkami umownymi, a także jej zwrot wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. Osoba lub podmiot zaciągający kredyt ,musi także zapłacić prowizję z tytułu przystąpienia do umowy kredytowej.

Umowa pożyczki zobowiązuje pożyczkodawcę do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Z drugiej strony podpisujący umowę pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

Różnice pojęciowe

Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki, działające na gruncie Prawa bankowego, gdy tymczasem pożyczki może udzielić w praktyce każdy podmiot prawa cywilnego, nawet osoba prywatna.  Umowa pożyczki może dotyczyć zarówno środków finansowych, jak i rzeczy, co jest niemożliwie w odniesieniu do umowy kredytowej. Przy kredycie nie przenosi się własności przedmiotu kredytu na kredytobiorcę, a tylko stawia do jego dyspozycji na czas oznaczony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych.

Bardzo ważną różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest to, że pożyczka może być przyznana na dowolny cel, który nie musi zostać wyszczególniony w umowie. Z kolei kredyt jest przyznawany na cel określony w takim dokumencie i bank ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanych kredytobiorcy środków finansowych.

Kolejna różnica tkwi w zasadach uzyskiwania wynagrodzenia przez kredytodawcę i pożyczkodawcę.

Porady
Opinie
Kontakt