Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Kredyty, Leasingi Ostrołęka
Zenon
Leasingi
505 207 307

Umowa kredytowa – od której strony ją ugryźć?

kredyty-ostrolekaJednym z najistotniejszych etapów zaciągania kredytu jest podpisanie przez kredytobiorcę umowy z bankiem. Nie można tego dokonać, zanim nie przeczytamy punkt po punkcie, na co się zgadzamy, jakie mamy prawa i obowiązki wobec kredytodawcy. Warto wiedzieć, w jaki sposób czytać umowę kredytową i jakie punkty powinny być w niej zawarte.

Podstawa udzielenia kredytu

Bez podpisania formalnego dokumentu – umowy kredytowej, nie zostanie udzielony kredyt. Jest ona podstawowym elementem, który łączy bank i kredytobiorcę. To w niej powinny być zawarte wszelkie warunki kredytowania, prawa i obowiązki stron. Każdy bank dysponuje wzorem umów kredytowych, które są następnie dostosowywane dla każdego klienta, choć pole manewru dla takich negocjacji jest niewielkie.

Ważność umowy kredytowej

Przede wszystkim umowa kredytowa nie będzie ważna, jeśli nie zostanie zawarta na piśmie. Poza tym musi ona zawierać ustalone prawem postanowienia, w przeciwnym wypadku jej warunki nie zaczną formalnie obowiązywać. W umowie muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • określenie stron umowy kredytowej,
 • wysokość udzielanego zobowiązania,
 • termin spłaty,
 • zasady spłaty,
 • wysokość rocznej stopy oprocentowania i warunki jej zmiany,
 • wysokość opłat i prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy,
 • całkowity koszt kredytu,
 • sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • skutki przedterminowej spłaty zobowiązania,
 • termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy kredytowej,
 • konsekwencje naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron.

Najważniejsze warunki umowy kredytowej dla klienta

 

Z perspektywy osoby zaciągającej zobowiązanie kredytowe, najważniejszymi elementami umowy z bankiem są te, które odnoszą się do kosztów obciążających kredytobiorcę. Wśród nich wymienić należy tabelę prowizji i opłat kredytowych, gdzie określa się obciążenia finansowe w chwili odstąpienia od kredytu, jego przewalutowania lub przedterminowej spłaty. Nie zawsze jednak banki pobierają jakiekolwiek prowizje i opłaty za to, że klient będzie chciał wcześniej pozbyć się swojego zobowiązania i spłacić je w całości.

 

Czytając umowę kredytową, warto zapoznać się z zasadami oprocentowania i ustalania wysokości marży bankowej. Najlepiej, aby były one stałe i niskie w całym okresie kredytowania, choć bank może zastrzec w umowie z klientem, że w danych okolicznościach może zmienić wysokość oprocentowania kredytu.

 

Musimy wiedzieć również, czy będziemy spłacać kredyt w ratach równych, czy malejących i czy mamy możliwość skorzystania z karencji w spłacie kredytu, tj. z zawieszenia spłaty. Bank może przy tym oferować zarówno karencję w spłacie kapitału, jak i również w uiszczaniu odsetek. Klient powinien zwrócić uwagę na klauzule abuzywne, czyli zakazane.
Zanim złożymy ostatecznie swój podpis pod umową kredytową, dokładnie przeczytajmy punkt po punkcie jej postanowienia. Jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, poprośmy przedstawiciela banku o wyjaśnienie.

Porady
Opinie
Kontakt