Iwona
Kredyty dla rolników
501 717 961
Agnieszka
Kredyty dla firm
502 269 009
Aneta
Kredyty hipoteczne
509 125 201
Zenon
Leasingi
505 207 307

Umowa pożyczki i kredytu w świetle obowiązującego prawa

businesswoman-1682159_1920Pojęcie kredytu i pożyczki w wielu przypadkach są używane zamiennie względem siebie, a jest to błędem. Oba zobowiązania finansowe mają wiele cech wspólnych, ale posiadają także fundamentalne różnice, które wskazuje również polskie prawo. Czym różnią się umowa pożyczki i umowa kredytu?

Podstawa prawna dla kredytu i pożyczki

Warunki zaciągania i spłaty kredytów zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo budowlane, podczas gdy umowa pożyczki jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez art. 720-724 Kodeksu cywilnego, ale jest o niej mowa również w Prawie Bankowym.
Przez umowę kredytu należy rozumieć umowę zawieraną pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą – bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na oznaczony w umowie czas, określoną kwotę środków pieniężnych. Zobowiązaniem wzajemnym kredytobiorcy jest wykorzystanie kwoty kredytu zgodnie z warunkami umownymi, a także jej zwrot wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. Osoba lub podmiot zaciągający kredyt ,musi także zapłacić prowizję z tytułu przystąpienia do umowy kredytowej.

Umowa pożyczki zobowiązuje pożyczkodawcę do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Z drugiej strony podpisujący umowę pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

Różnice pojęciowe

Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki, działające na gruncie Prawa bankowego, gdy tymczasem pożyczki może udzielić w praktyce każdy podmiot prawa cywilnego, nawet osoba prywatna.  Umowa pożyczki może dotyczyć zarówno środków finansowych, jak i rzeczy, co jest niemożliwie w odniesieniu do umowy kredytowej. Przy kredycie nie przenosi się własności przedmiotu kredytu na kredytobiorcę, a tylko stawia do jego dyspozycji na czas oznaczony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych.

Bardzo ważną różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest to, że pożyczka może być przyznana na dowolny cel, który nie musi zostać wyszczególniony w umowie. Z kolei kredyt jest przyznawany na cel określony w takim dokumencie i bank ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanych kredytobiorcy środków finansowych.

Kolejna różnica tkwi w zasadach uzyskiwania wynagrodzenia przez kredytodawcę i pożyczkodawcę.

Porady
Opinie
Kontakt